[ Reply | Next | Previous | Up ]

QkCdnYMSuvDX

From: OurjAzxe
Date: 21 Oct 2012
Time: 05:54:54 -0500

Comments

න ත ව? කට ට ය ස ට ව ණ ම ල ක සත ටක ද න ණ ...@ප ස ස ,ඒහ .... මම ග න උඹ ව තරය ඔහ ම හ තල ත ය න න .... :)ව න එව න ට මග නම ද ක ක ම ම ල ක ස හ යක න .... ක ල ල ක ක යල ර වට ල facebook, glogoa talk එල ව න ත ජ ත ඉන ව ට ෂන . :Dගයන ත න ත ම ප ඩ එක . හ බ ය ම හ ත වට වඩ ඌ මහතය . :P

Last changed: 10/21/12